Menu Zamknij

Dominikańska Fundacja Lednica2000

 • Adres siedziby:
  Kościuszki 99
  61-716 Poznań,
 • Adres do korespondencji:
  Pola Lednickie 1
  62-280 Kiszkowo

KRS 0001039629,

NIP 7831881840,

REGON 525457635

 

Rachunek bankowy: Bank Pekao

56 1240 2571 1111 0011 2726 0683

 

Zarząd Fundacji:

 • Jacek Skupień OP – prezes

Rada Fundacji:

 • Wojciech Prus OP
 • Tomasz Grabowski OP
 • Wojciech Surówka OP

 

Celem fundacji jest:

1) działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez organizację rekolekcji, spotkań modlitewnych, pielgrzymek, konferencji oraz koncertów,

2) propagowanie chrześcijańskiej kultury i sztuki, w tym między innymi przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi multimedialnych i komunikacyjnych,

3) wspieranie działalności kościołów, wspólnot i innych organizacji chrześcijańskich w ich rozwoju i sprawowaniu kultu religijnego, w tym w szczególności wspieranie działalności zakonu kaznodziejskiego (oo. Dominikanów),

4) działalność charytatywna,

5) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

6) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa narodowego,

7) działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

8) działalność w zakresie wspierania różnych form aktywności społecznej, w tym wspierania integracji międzypokoleniowej oraz integralnego rozwoju człowieka,

9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

10) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

11) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

13) promocja i organizacja wolontariatu,

14) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans, promowanie i organizacja wolontariatu,

15) inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu,

16) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w zakresie realizacji działań pożytku publicznego.

 

Statut Dominikańskiej Fundacji Lednica2000

Plik pdf